شنبه 29 مهر

خدمه دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه دو)

 سمت

 نام و نام خانوادگی

نگهبان

جناب آقای بخشی

خدمتگزار 

سرکار خانم صغری گلپور

خدمتگزار 

سرکار خانم زهرا محمودی

خدمتگزار

 سرکار خانم ثریا سیفان