شنبه 29 مهر

در این قسمت مطالب مربوط به پایه دوم تجربی قرار می گیرد.