شنبه 29 مهر

با سلام خدمت دانش آموزان عزیز،

مطالب مربوط به آزمایشگاه در این بخش قرار می گیرد:

پایه دهم:

نشانه های ایمنی

 کتاب آزمایشگاه علوم دهم 
(صفحه 13و 14 )