شنبه 29 مهر
روزهای ملاقات با دبیران
با سلام، ساعت و روز ملاقات با دبیران برای اولیای گرامی در ادامه آمده است.

روزهای ملاقات اولیاء دانش آموزان با دبیران پایه دهم

 نام دبیرنام درسروز ملاقاتساعات ملاقات
1خانم اقبالیزیستدوشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
2خانم غلامحسینیریاضیدوشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
3خانم آریایی تبارهندسهدوشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
4خانم موسویانشیمیسه شنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
5خانم خلیلی نژادادبیاتدوشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
6خانم ثنائیفیزیکسه شنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
7خانم خلجمعارفچهارشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
8خانم صفارنیاریاضیدوشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
9خانم طهماسبیعربیسه شنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
10خانم دشتیجغرافی-آمادگیچهارشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
11خانم فردوسی مقدم زبان سه شنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
12خانم مرتضویزبانچهارشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
13خانم احسانیزبانسه شنبهزنگ تفریح سوم وچهارم

روزهای ملاقات اولیاء دانش آموزان با دبیران پایه سوم

 نام دبیرنام درسروز ملاقاتساعات ملاقات
1خانم اقبالیزیستدوشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
2خانم آریایی تبارهندسهدوشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
3خانم قاسمیحساباندوشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
4خانم نجاتیفیزیکدوشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
5خانم گودرزیشیمیسه شنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
6خانم رسول زادهادبیاتدوشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
7خانم گله داریمعارفچهارشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
8خانم طهماسبیعربیسه شنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
9خانم دشتیتاریخچهارشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
10خانم علیخانی زبان سه شنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
11خانم نراقیآماردوشنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
12خانم کردزادهزمینسه شنبهزنگ تفریح سوم وچهارم
13خانم اسکندریجبرسه شنبهزنگ تفریح سوم وچهارم