پنجشنبه 30 فروردین

کادر اداری مدرسه

مسئولین دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه دو)

 سمت

نام و نام خانوادگی 

 سمت

 نام و نام خانوادگی

 موسس دبیرستان

سرکار خانم گیتی مشحون 

معاون فناوری و سایت

سرکار خانم مهسا داراب

 مدیر دبیرستان

 سرکار خانم شاهرخی

معاون اجرایی

سرکار خانم معصومه خسروانی

 معاون انضباطی

سرکار خانم فاطمه بیاتی بی باک

روابط عمومی

سرکار خانم زینب باجلانی

معاون انضباطی

سرکار خانم فاطمه فیض دهقانی

کارشناس بهداشت

 سرکار خانم لیلا مومن زاده

 معاون انضباطی

سرکار خانم شمس

حسابدار

سرکار خانم زهره الزهرا باغ زری
سرکار خانم وجیهه رمضان علاقه بند

  معاون آموزشی

 سرکار خانم معصومی

مشاور تربیتی

سرکار خانم زمانی

   معاون تربیتی

سرکار خانم لاسمی

مسئول کتابخانه 

سرکار خانم سحر بهلولی

تماس با ما

info@ar-noor.com

22292958

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، روبه روی کوچه اقدام، پلاک 13

Powered by Smart Processing Corporation