شنبه 23 آذر

روزهای ملاقات با دبیران - سال 97

روزهای ملاقات با دبیران - سال 97

روزهای ملاقات اولیاء دانش آموزان با دبیران

 نام دبیرنام درسروز ملاقاتساعت ملاقات
1خانم اقبالیزیست دهم و یازدهمیکشنبه10:35 - 10:45
2خانم جباریریاضی دهمشنبه و چهارشنبه

10:35 - 10:45

3خانم آریایی تبارهندسه دهم و یازدهم ریاضیدوشنبه

10:35 - 10:45

4خانم خلیلی نژادادبیاتیکشنبه

10:35 - 10:45

5خانم خاوریفیزیکچهارشنبه

10:35 - 10:45

6خانم خلجمعارف دهمسه شنبه

10:35 - 10:45

7خانم کجریعربی دهمشنبه

10:35 - 10:45

8خانم دشتیجغرافی-آمادگیشنبه

10:35 - 10:45

9خانم ها فردوسی مقدم، علیخانی، مرتضوی، احسانیزبان دوشنبه

10:35 - 10:45

10خانم آقائیورزشیکشنبه

10:35 - 10:45

11خانم پریدارآزمایشگاهدوشنبه و سه شنبه

10:35 - 10:45

12خانم گودرزیشیمی دهم و یازدهمیکشنبه

10:35 - 10:45

13خانم آزادهمنطق، اقتصاد و جامعه دهم انسانیشنبه

10:35 - 10:45

14خانم مومنیتاریخ دهم انسانیسه شنبه

10:35 - 10:45

15خانم بهزادنژادعلوم و فنون دهم انسانییکشنبه12:20 - 12:30
16خانم نجاتیفیزیک یازدهمدوشنبه

10:35 - 10:45

17خانم جاریانیحسابان یازدهم ریاضیشنبه

10:35 - 10:45

18خانم آهنگریریاضی دهم انسانیچهارشنبه

10:35 - 10:45

19خانم عربجبر یازدهم ریاضیسه شنبه12:20 - 12:35
20خانم پالیزبانمسئول کتابخانهشنبه و دوشنبه

10:35 - 10:45

21خانم عبد منافیریاضی یازدهم تجربیشنبه8:45 - 9
22خانم بنی هاشمیمعاون تربیتیهمه روزه به غیر از چهارشنبه

10:35 - 10:45


 

تماس با ما

info@ar-noor.com

22292958

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، روبه روی کوچه اقدام، پلاک 13